nieuwsbrief

Nieuwsbrief scholen met een Intensieve Taalklas

Voortgang ITK 2014-2015

De gemeente Apeldoorn heeft ook schooljaar 2014-2015 budget beschikbaar gesteld voor het formeren van Intensieve Taalklassen op dertien locaties. Dit schooljaar hebben tien scholen voor twee dagen ondersteuning van een Intensieve Taalklas leerkracht. De drie scholen in Dokzuid hebben samen vier dagen ondersteuning. De bovenschoolse klas voor nieuwkomers vanaf groep 4/5 draait op woensdag en donderdag op de Zevensprong.

De aanmeldingsprocedure voor een Intensieve Taalklas verbonden aan de school wordt weer gestart. Het aantal leerlingen in de onderbouw en het percentage gewichten-leerlingen per 01-10-13 wordt door de drie besturen verzameld. De besturen bekijken of er binnen hun organisaties op grond van deze gegevens meer scholen benaderd kunnen worden om zich aan te melden voor een Intensieve Taalklas in 2014-2015. In januari krijgen deze scholen de criteria voor aanmelding en na de afname van de M-toetsen en evaluatie resultaten midden schooljaar kunnen scholen zich aanmelden voor een Intensieve Taalklas. De besturen informeren bij scholen of nieuwkomers in voldoende mate opgevangen kunnen worden. Indien nodig kan er een tweede bovenschoolse groep starten in schooljaar 2014-2015. Zie verder stappenplan aanmelding.

Monitoring

In de bijlage de uitwerking van de monitoring schooljaar 2012-2013. De resultaten zijn verwerkt van de gezamenlijke ITK-scholen. Het aantal leerlingen per school is te klein om goede conclusies te trekken per locatie. We verwachten dat dit op schoolniveau gebeurt en wordt afgezet tegen de resultaten van de groep als geheel. Het toetsen van jonge kinderen en het interpreteren van de resultaten levert veel vragen op. Ook in Apeldoorn gaan we ons oriënteren hoe we hier in de toekomst mee om willen gaan. Van scholen wordt verwacht dat ze de ontwikkeling van het jonge kind volgen. Het gaat er dan om dat leerkrachten vanaf het begin van de schoolperiode de brede ontwikkeling volgen door middel van gestructureerde observaties. Deze observaties moeten structureel (regelmatig bij alle kinderen) en gestandaardiseerd (met eenzelfde instrument) plaats vinden. We gaan bekijken hoe we in de toekomst de monitoring hierop af kunnen stemmen.

Dit betekent het volgende: schooljaar 2013-2014 Afname TvK en RvK, bij alle leerlingen in groep 1 en 2, midden en einde schooljaar. Deze afspraken zijn al vastgelegd met het ministerie. Oriëntatie op observatie-volgmodellen op de diverse scholen. schooljaar 2014-2015 afname TvK en RvK, bij doelgroepleerlingen ITK en VVE, midden en einde schooljaar. Voorbereidingen treffen op nieuwe ontwikkelingen volgen leerlingen bij de start van de basisschool. In overleg met gemeente en besturen uitspraak doen over monitoring nieuwe periode. schooljaar 2015-2016 start nieuwe periode met nieuwe afspraken. Kalenderjaar 2015 is het laatste jaar van het stadsplan bestuursafspraken VVE.

Met vriendelijke groet,

Titia Schultz, coördinator Intensieve Taalklassen december 2013

by Max
Alle rechten voorbehouden - Intensieve Taalklassen Apeldoorn 2023 - Disclaimer - Privacy - Alle voorwaarden